Επιταγές κατάρτισης ανέργων

Από τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2012 μέχρι την Τρίτη 14 Αυγούστου 2012, θα γίνει η διανομή των Επιταγών Κατάρτισης (trainning vouchers) στους ανέργους δημοσιογράφους –μέλη Ενώσεων Συντακτών που έχουν υποβάλει αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης υψηλής τεχνολογίας 300 ωρών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).

Για την παραλαβή των επιταγών κατάρτισης, ο/η δικαιούχος πρέπει να προσκομίσει αυτοπροσώπως στην Γραμματεία της ΕΣΠΗΤ:

1) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Δημοσιογραφική Ταυτότητα μέλους ΕΣΠΗΤ
2) Αποδεικτικό Δήλωσης Συμμετοχής ( ΚΑΥΑΣ)
3) Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων με Iban (ο/η δικαιούχος πρέπει να είναι είτε ο/η αποκλειστικός/η δικαιούχος είτε ο/η πρώτος/η δικαιούχος, σε περίπτωση κοινού λογαριασμού).
4) Υπεύθυνη δήλωση (Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

«Παραμένω σε κατάσταση ανεργίας, δεν είμαι σε επίσχεση εργασίας, δεν λαμβάνω επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και δεν είμαι ασφαλισμένος σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό. Δεν έχω παρακολουθήσει ούτε παρακολουθώ άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση Δεξιοτήτων ΤΠΕ κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος. Προσκομίζω αντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που διατηρώ (Πιστωτικό Ίδρυμα, Αριθμός Λογαριασμού, Υποκατάστημα και ΙΒΑΝ) και είμαι αποκλειστικός δικαιούχος είτε πρώτος δικαιούχος σε περίπτωση κοινού λογαριασμού. Στο λογαριασμό αυτό θα μου καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα.»

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προθεσμία λήγει στις 14/8/12.
Σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία της ΕΣΠΗΤ.

Advertisements