Ενημέρωση για τους ανέργους

Όσα μέλη της ΕΣΠΗΤ έχουν απολυθεί και δεν έχουν πάρει το εφάπαξ βοήθημα της ΕΣΠΗΤ, ύψους 600 ευρώ για την απόλυσή τους, μπορούν να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία της Ένωσης για να το λάβουν, προσκομίζοντας αντίγραφο της καταγγελίας σύμβασής τους και φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας τους από τον ΟΑΕΔ.

***

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι ο ΟΑΕΔ χορηγεί «επίδομα μακροχρόνιως ανέργων» σε άνεργους ηλικίας έως 66 ετών με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 10.000 ευρώ, που έχουν υποβάλλει την αίτησή τους εντός προθεσμίας δυο (2) μηνών από τη λήξη 12μηνης (ακόμη κι αν την έχει λάβει τμηματικά) τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας. Το ανώτατο όριο ετήσιο εισοδήματος που απαιτείται για να λάβει το επίδομα προσαυξάνεται κατά 586,08 ευρώ για κάθε προστατευόμενο ανήλικο παιδί.

Το μηνιαίο επίδομα ανέρχεται στα 200 ευρώ και καταβάλλεται για διάστημα ως 12 μήνες.

Οι επιδοτούμενοι λόγω συνέχισης με βάση το άρθρο 20 του ν.δ. 2961/54, που κατά τη λήξη του υπολοίπου της 12μηνης επιδότησης δεν έχουν συμπληρώσει χρόνο παραμονής αδιαλείπτως επί 12μηνο στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, μέσα σε αποσβεστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση της αδιάλειπτης 12μηνης παραμονής. Όταν υποβάλλουν την αίτηση για το επίδομα μακροχρόνια ανέργου πρέπει να έχουν παραμείνει κατά τους 12 τελευταίους μήνες αδιαλείπτως εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται:

  • Αίτηση στο ΚΠΑ ή στον ΟΑΕΔ του τόπου διαμονής, ή της τελευταίας επιδότησης,
  • Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους που χορηγείται μέσω του συστήματος TAXISNET,
  • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο,
  • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για όσους έχουν ανήλικα τέκνα,
  • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ,
  • Υπεύθυνη Δήλωση, όπου βεβαιώνονται τα παρακάτω:

α) ότι έλαβε γνώση των χρονικών διαστημάτων της υποχρεωτικής του εμφάνισης στον ΟΑΕΔ,

β) ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει για τους λόγους απώλειας της ιδιότητας του ανέργου εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης,

γ) ότι έλαβε γνώση ότι μετά την άρση του λόγου αναστολής και για να συνεχιστεί η επιδότησή του, οφείλει να παρουσιαστεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού το αργότερο μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία άρσης του λόγου αναστολής,

δ) ότι υποχρεούται να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε κλήση της αρμόδιας Υπηρεσίας για αυτοπρόσωπη εμφάνισή του εντός της προθεσμίας που θα του ορίζει,

ε) ότι υποχρεούται σε περίπτωση αλλαγής του τόπου κατοικίας ή διαμονής του, να το δηλώσει στην αρμόδια Υπηρεσία,

στ) ότι όσα δικαιολογητικά καταθέτει σε φωτοαντίγραφα είναι ακριβή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα.

* Πληροφορίες από τον ΟΑΕΔ: http://goo.gl/y5By0b